Dodání a reklamace

I. Dodání zboží, přeprava

Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro Provozovatele závazná.

Provozovatel se zavazuje Kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu odeslat.

Prodávající zašle Kupujícímu daňový doklad v elektronické podobě, na kterém je uvedeno datum prodeje, označení výrobku, kupní cenu a údaje o prodávajícím.

Expedice je prováděna přepravní společností nebo po dohodě osobním odběrem. O expedici objednávky bude zákazník vždy informován e-mailem.

Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.II. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) má zákazník právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Toto odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a to prostřednictvím formuláře k tomu určenému (viz frm. Odstoupení zákazníka od kupní smlouvy) a jeho doručením prodávající v uvedené lhůtě.

Zákazník spolu s řádně vyplněným formulářem odešle prodávající dotčené zboží. Toto zboží nesmí být použité, poškozené, či znehodnocené.

Pokud dojde k poškození zboží při přepravě, nelze za ně žádat vrácení peněz.

Odstoupí–li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zákazník má v případě platného odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení jím zaplacené kupní ceny za toto zboží. Kupní cenu je prodávající povinna vrátit zákazníkovi do 15ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy a to buď na účet zákazníka, nebo poštovní poukázkou na jeho jméno a adresu, na kterou bylo původně zboží zasláno.

Zboží lze vrátit na adresu prodávající: Tereza Vu, Ovenecká 380/47, Praha 7 Bubeneč, 170 00.